Gepersonaliseerd / Digitaal onderwijs voor ieder kind

We geven onderwijs in een veilige en leerrijke omgeving.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Gepersonaliseerd onderwijs betekent dat kinderen zich binnen hun mogelijkheden op hun eigen niveau en eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ze krijgen meer zeggenschap over hun eigen leren. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Daarvoor moeten zij en de leerkrachten wel kunnen beschikken over de juiste instrumenten. Met de komst van het digitale tijdperk is hierin veel meer mogelijk dan voorheen.

De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen hierdoor naar een reguliere basisschool blijven gaan. Zo hebben ze de beste kansen op de juiste vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Om gepersonaliseerd onderwijs goed te kunnen invullen werken we bijvoorbeeld met de digitale rekenmethode Math. Deze werkwijze is gebaseerd is doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling. De digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend leren. Het eigenaarschap van het leren ligt bij het kind, maar daarmee wordt de leerkracht niet minder belangrijk. De leerkracht komt weer terug in zijn/haar kracht. Hij/zij ondersteunt de leerprocessen (Leren Leren) in de rol van friendly mediator, teacher en coach en geeft de leerlingen het vertrouwen in eigen kunnen.

Hierbij hanteren we de 3 V’s”:

Visie

De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen leren en kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen.

Verwondering

Elk kind is van nature leergierig. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en nemen hun verwondering als uitgangspunt voor leren.

Vertrouwen

Vertrouwen is de sleutel tot ontwikkeling. Het opent de weg naar durven, doen en doorzetten en hierdoor naar zelfstandigheid en succes.

Werkwijze

Overzicht:
Door de digitale portfolio’s is voor de leerkracht op elk moment inzichtelijk waar de leerlingen mee bezig zijn en wat ze beheersen.

Tijdwinst:
Het bijhouden van de resultaten en correctiewerkzaamheden vallen grotendeels weg. Doordat de kinderen meer zelf doen en de leerkracht minder hoeft te administreren komt er tijd vrij om de kinderen te begeleiden bij hun leerproces.

Leuker werk:
De leerkracht kan zich weer op haar/zijn kerntaak richten: het begeleiden, stimuleren en (alleen waar nodig) instrueren van de leerlingen.

Bezig op eigen niveau. Geen enkel kind loopt meer voor of achter; er bestaan geen gemiddelde leerlingen.

Zelf keuzes maken.
De leerling is zelfstandiger en gemotiveerder als die kan kiezen voor de manier van leren die bij hem/haar past. Het zelfvertrouwen groeit.

Samenwerking.
Kinderen stellen vaker vragen aan elkaar en zoeken elkaar meer op om samen te leren en gebruik te maken van elkaars expertise.

Kindcentrum Claus biedt passend onderwijs
op de basisschool!